Dmitriyevskoye 호텔, Dmitriyevskoye 아파트, Dmitriyevskoye 내 숙박